بارسلونا ششمین شب اعتراض برای خواننده رپ زندانی رپ اسپانیا AP AP بارسلونا را می بیند

Category: جهان زیبایی Comments: No comments


روز یکشنبه اعتراضات در حمایت از یک رپر زندانی برای ششمین شب متوالی در بارسلونا به خشونت کشیده شد.

معترضین که اکثراً لباس سیاه پوشیده اند ، سنگها و اشیا at دیگر را به سمت مأموران پلیس که بیرون از مقر پلیس ملی در مرکز شهر اسپانیا نگهبانی می دادند پرتاب کرده اند.

از زمان دستگیری پابلو هاسل در روز سه شنبه برای اجرای حکم زندان نهم ماه بیش از 100 نفر به دلیل شعرهایی که به پادشاه اسپانیا توهین می کرد و خشونت تروریسم را تحسین می کرد ، از درگیری خشونت آمیز با پلیس دستگیر شده اند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>