به گفته دانشمندان ، ساعتهای داخلی گیاهان آنها را در شب زنده نگه می دارد و “می تواند کلیدی برای رشد بیشتر مواد غذایی برای جهان باشد”

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

ج

مثل حیوانات ، زندگی گیاهان ناشی از طلوع و غروب خورشید است.

ریتم شبانه روزی یک بخش حیاتی از توانایی گیاهان در زمان بندی فرآیندهای اصلی است که به آنها امکان می دهد زیست شناسی خود را تنظیم کنند – از تولید اکسیژن و جذب کربن ، گلدهی ، حرکت برگ و حتی تولید رایحه.

اما توانایی گیاهان در تشخیص و سازگار شدن با تغییر زمان روز و شب و فصل بیش از یک سازگاری مفید است. تحقیقات جدید نشان می دهد این مسئله می تواند مسئله مرگ و زندگی باشد و حتی منجر به تولید بیشتر مواد غذایی شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>