كیر استارمر طرحی را برای ریكاور باند انگلیس تنظیم كرد تا به مردم اجازه دهد میلیاردها سرمایه در جوامع محلی سرمایه گذاری كنند

Category: جهان زیبایی Comments: No comments


کیر استارمر رهبر حزب کارگر از برنامه های جدیدی برای بازپرداخت اوراق بهادار انگلیس خبر داد که به مردم امکان می دهد میلیاردها پوند پس انداز که در طی همه گیری ایجاد شده بود را در جوامع محلی ، مشاغل و مشاغل سرمایه گذاری کنند.

سر کیر گفت که این اوراق قرضه امنیت مالی را برای میلیون ها نفر فراهم می کند و همچنین بودجه ای را برای سرمایه گذاری در علم ، مهارت ، فن آوری و ساخت آینده فراهم می کند.

در كنار فراخوان وام های تازه تاسیس برای 100000 مشاغل جدید در هر منطقه از انگلستان ، این جدیدترین سیاست جدید در سخنرانی ای بود كه مشخص كرد نحوه كارگرها به بودجه 3 مارس نزدیك است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>