مطالعه نشان می دهد مرگ مادران و نوزادان در سراسر جهان در طی شیوع بیماری کووید افزایش می یابد

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

یک بررسی نشان داده است که تعداد متولدین مرده و مادرانی که در طی بارداری یا زایمان می میرند در سراسر جهان در طی شیوع ویروس کرونا افزایش یافته است.

محققان گفته اند که میزان تولد نوزادان و نوزادان و مرگ و میر مادران به دلیل کاهش خدمات موجود در بارداری و به دلیل اینکه زنان تمایل بیشتری به دریافت کمک پزشکی ندارند ، به یک سوم افزایش می یابد.

تجزیه و تحلیل داده های ده ها مطالعه در 17 کشور نشان داد که نتایج بارداری مادران و نوزادان به ویژه در کشورهایی با درآمد کم و متوسط ​​بدتر است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>